Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Służba okresowa
Okresowa służba wojskowa - to rodzaj czynnej służby wojskowej dla żołnierzy rezerwy, pełnionej przez okreslony czas, w razie ralnego zagrożenia kryzysowego lub potrzeby wykonywania przez jednostkę wojskową misji pokojowej za granicą

Okresową służbę wojskowa pełni się w przypadkach:
 • uzasadnionych potrzebami obrony państwa
 • potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego
 • zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków
 • działań antyterrorystycznych,
 • ochrony mienia,
 • akcji poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego,
 • oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania,
 • wykonywania zadań przez Siły Zbrojne poza granicami państwa

Okresową służbę wojskową mogą pełnić żołnierze rezerwy:

 • którym nadano przydział kryzysowy;
 • pozostali żołnierze, którzy złożyli do wojskowego komendanta uzupełnień wniosek o powołanie do tej służby.

Należy nadmienić, że żołnierzem rezerwy jest osoba, która złożyła przysięgę wojskową i została przeniesiona do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej lub ze służby kandydackiej, jeżeli w dalszym ciągu podlega obowiązkowi służby wojskowej.
Podstawa: art. 99 Ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 t.j.).


Okresową służbę wojskową pełni się w jednostkach wojskowych.

Żołnierzom rezerwy pełniącym okresową służbę wojskową przysługują, odpowiednio do posiadanego stopnia wojskowego, uprawnienia żołnierzy pełniących kontraktową zawodową służbę wojskową, o której mowa w ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.


Do okresowej służby wojskowej nie powołuje się żołnierzy rezerwy, którzy:

 1. prowadzą własną kampanię wyborczą w przypadku kandydowania do organów, o których mowa w art. 65 ust. 4 – w czasie jej trwania;
 2. zostali wybrani na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, albo senatora – w czasie trwania kadencji;
 3. zostali przeznaczeni do odbycia służby zastępczej lub odbyli tę służbę.

Do okresowej służby wojskowej
mogą być powoływani żołnierze rezerwy, którym nadano przydział kryzysowy oraz pozostali żołnierze rezerwy, którzy złożyli do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień wniosek o powołanie do tej służby.

Żołnierze rezerwy posiadający nadany przydział kryzysowy, mogą ochotniczo zgłaszać się do pełnienia okresowej służby wojskowej na stanowiskach nie związanych z nadanym przydziałem kryzysowym. W takim przypadku wniosek o powołanie do służby okresowej składają do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień.Wojskowy Komendant Uzupełnień realizuje następujące czynności:
.
 1. Przyjmuje i rozpatruje wnioski o powołanie do okresowej służby wojskowej i poprzez szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego zgłasza kandydatury do Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych;
 2. Na podstawie otrzymanych wykazów kandydatów zaakceptowanych do procesu kwalifikacyjnego, przesyła do wskazanych dowódców jednostek wojskowych, wnioski żołnierzy rezerwy wraz z aktami sprawy;
 3. Kieruje w określonych terminach wytypowanych żołnierzy do jednostek wojskowych w celu udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym;
 4. Wydaje karty powołania zakwalifikowanym żołnierzom rezerwy do okresowej służby wojskowej
  
 
 
Przebieg służby


Gdzie pełni sie okresową służbę wojskową?
Okresową służbę wojskową pełni się w jednostkach wojskowych.

Żołnierza rezerwy pełniącego okresową służbę wojskową wyznacza się na stanowiska służbowe lub funkcje wojskowe określone w etacie jednostki wojskowej.

Żołnierza rezerwy pełniącego okresową służbę wojskową można przenosić do innej jednostki wojskowej, delegować lub kierować w podróż służbową, jeżeli przemawiają za tym względy służbowe, w tym w szczególności szkoleniowe lub związane z wykonywaniem zadań przez jednostki wojskowe, w tym o charakterze reprezentacyjnym.

W ramach okresowej służby wojskowej żołnierz rezerwy może być wyznaczony lub skierowany do pełnienia tej służby poza granicami państwa. Zobowiązanie żołnierza rezerwy do pełnienia służby poza granicami państwa, o którym mowa w art. 99a ust. 4 pkt 8, stanowi jednocześnie pisemną zgodę, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa.(t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 1510)


Ile trwa czas pełnienia służby okresowej?
Czas trwania okresowej służby wojskowej w okresie posiadania przez żołnierza rezerwy przydziału kryzysowego nie może przekraczać łącznie do czterdziestu ośmiu miesięcy.


Kiedy zwalnia się żołnierza ze służby okresowej?
Żołnierza rezerwy zwalnia się z okresowej służby wojskowej po ustaniu przyczyny powołania go do tej służby, nie później jednak niż po upływie czasu, o którym mowa w ust. 6 lub 7.

Żołnierza rezerwy zwalnia się z okresowej służby wojskowej przed upływem czasu, o którym w ust. 6 lub 7, w przypadku unieważnienia jego przydziału kryzysowego.

Żołnierza rezerwy można zwolnić z okresowej służby wojskowej przed upływem czasu, o którym w ust. 6 lub 7, również w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających unieważnienie przydziału kryzysowego.


Zwolnienie żołnierzy rezerwy z ćwiczeń wojskowych.
W roku kalendarzowym, w którym żołnierz rezerwy pełnił okresową służbę wojskową, dowódca jednostki wojskowej może zwolnić tego żołnierza z odbywania ćwiczeń wojskowych, z wyjątkiem ćwiczeń prowadzonych w trybie natychmiastowego stawiennictwa.


Uprawnienia żołnierza pełniącego służbę okresową.
Żołnierzom rezerwy pełniącym okresową służbę wojskową przysługują, odpowiednio do posiadanego stopnia wojskowego, uprawnienia żołnierzy pełniących kontraktową zawodową służbę wojskową, o której mowa w ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.


  
Powoływanie do okresowej służby wojskowej regulują przepisy:
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 t.j.),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie pełnienia służby okresowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 36)

 

Do okresowej służby wojskowej mogą być powoływani żołnierze rezerwy, którym nadano przydział kryzysowy oraz pozostali żołnierze rezerwy, którzy złożyli do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień wniosek o powołanie do tej służby.

Żołnierze rezerwy posiadający nadany przydział kryzysowy, mogą ochotniczo zgłaszać się do pełnienia okresowej służby wojskowej na stanowiskach nie związanych z nadanym przydziałem kryzysowym. W takim przypadku wniosek o powołanie do służby okresowej składają do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień.

Potrzeby w zakresie uzupełniania stanowisk w ramach okresowej służby wojskowej określają:
 • Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych, w porozumieniu z dowódcą Rodzaju Sił Zbrojnych w przypadku zadań realizowanych poza granicami państwa, w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych (PKW);
 • dowódcy Rodzajów Sił Zbrojnych w pozostałych przypadkach określonych w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Wojskowy Komendant Uzupełnień realizuje następujące czynności:
 1. Przyjmują i rozpatrują wnioski o powołanie do okresowej służby wojskowej i poprzez szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego zgłaszają kandydatury do Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych;
 2. Na podstawie otrzymanych z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych wykazów kandydatów zaakceptowanych do procesu kwalifikacyjnego, przesyłają do wskazanych dowódców jednostek wojskowych, wnioski żołnierzy rezerwy wraz z aktami sprawy;
 3. Kierują w określonych terminach wytypowanych żołnierzy do jednostek wojskowych w celu udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym;
 4. Wydają karty powołania zakwalifikowanym żołnierzom rezerwy do okresowej służby wojskowej
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie
J.Dąbrowskiego 11
33-100 Tarnów
tel. 261138650
fax. 261138668
wku.tarnow@ron.mil.pl