Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Przeszkalanie kursowe kadry rezerwy

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie prowadzi nabór ochotników na kursy przeszkalania kadr rezerwy na 2019r.

Na kursy przeszkolenia kadry rezerwy kieruje się żołnierzy rezerwy oraz, w określonych specjalnościach wojskowych, osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, spełniających następujące warunki:
a) nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym za przestępstwa umyślne;
b) posiadają kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej „A”;
c) posiadają nadany przydział mobilizacyjny lub przewiduje się im nadać taki przydział;
d) są w wieku gwarantującym przebywanie na przydziale mobilizacyjnym przez minimum kolejne 10 lat,
Na kursy podoficerskie i oficerskie kierowani są żołnierze rezerwy, którzy ochotniczo zgłosili się do odbycia tej formy przeszkolenia - złożyli wniosek do WKU (wniosek ważny jest 6 miesięcy).

 

>>POBIERZ WNIOSEK<<

 
Plan kursów przeszkalania kadr rezerwy w 2019
dla Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie
 

 

KURSY OFICERSKIE

Na kursy oficerskie kieruje się  żołnierzy rezerwy posiadających wykształcenie wyższe (w pierwszej kolejności podoficerów rezerwy, a w przypadku ich braku szeregowych rezerwy), którzy pełnili czynną służbę wojskową i posiadają nadane przydziały mobilizacyjne. W następnej kolejności żołnierzy, którym przewiduje się nadanie przydziałów mobilizacyjnych po ukończeniu kursu. Jako główne kryterium kwalifikacji uznaje się specjalność wojskową, w której żołnierze rezerwy odbywali czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie
Na kursy oficerskie nie są kierowani podchorążowie ze zdanym egzaminem na oficera.
Kurs kończy się egzaminem na oficera i sporządzeniem wniosku o mianowanie na pierwszy stopień oficerski (podporucznik). Otrzymanie stopnia oficerskiego w rezerwie nie stanowi podstawy do powołania do zawodowej służby wojskowej.

 

KURSY PODOFICERSKIE

Na kursy podoficerskie powołuje się żołnierzy rezerwy posiadających wykształcenie średnie. W pierwszej kolejności tych, którzy pełnili zawodową, zasadniczą lub przygotowawczą służbę wojskową i posiadają nadane przydziały mobilizacyjne, a w dalszej kolejności żołnierzy, którym przewiduje się nadanie przydziałów mobilizacyjnych po ukończeniu kursu. Zasadniczym kryterium zakwalifikowania na kurs jest posiadanie specjalności wojskowej lub wykształcenia cywilnego zbieżnego z korpusem osobowym, w którym mają być szkoleni w czasie kursu.

Kurs kończy się egzaminem na podoficera i mianowaniem na pierwszy stopień podoficerski (kapral). Otrzymanie stopnia podoficerskiego w rezerwie nie stanowi podstawy do powołania do zawodowej służby wojskowej.

KURSY DOSKONALENIA OFICERÓW REZERWY

Kursy doskonalenia przeznaczone są dla oficerów rezerwy w celu podwyższenia ich kwalifikacji wojskowych. Głównym kryterium przy doborze kandydatów jest posiadanie specjalności wojskowej zbieżnej ze specjalnością wojskową, w której mają być szkoleni w czasie kursu;

Kurs kończy się egzaminem.

KURSY PRZEKWALIFIKOWANIA

Kursy przekwalifikowania organizowane są dla żołnierzy rezerwy w celu nabycia nowej specjalności wojskowej.

 

KORZYŚCI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB SKIEROWANYCH NA KURSY:

 • uzyskanie stopnia oficerskiego/podoficerskiego (po zdaniu egzaminu kończącego kurs),
 • możliwość podniesienia posiadanych i uzyskania nowych kwalifikacji,
 • możliwość wstąpienia do Narodowych Sił Rezerwowych,zawodowej lub terytorialnej służby wojskowej na stanowiska oficerskie lub podoficerskie,
 • możliwość wliczenia okresu przeszkolenia do wysługi lat,
 • ustawowo zachowane prawa pracownicze,
 • pełne ubezpieczenie społeczne,
 • uposażenie wojskowe za każdy dzień przeszkolenia,
 • rekompensata utraconych zarobków,
 • zwrot kosztów przejazdu,
 • bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie, umundurowanie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w WKU w Tarnowie lub pod numerem tel. 26 113 86 71.

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie
J.Dąbrowskiego 11
33-100 Tarnów
tel. 261138650
fax. 261138668
wku.tarnow@ron.mil.pl