Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Nabór do Studium Oficerskiego w 2018 r.
W 2018 r. nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów (studium oficerskie) prowadzą następujące uczelnie wojskowe: Nabór prowadzony jest w następujących terminach:
 • do 19 stycznia 2018r.
3 miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w korpusach osobowych: medycznym i duszpasterstwa.
 • do 15 maja 2018r.
12 miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w korpusach osobowych: pancerno-zmechanizowana na potrzeby WOT, eksploatacji systemów łączności, logistyki, obsługi prawnej, ekonomiczno-finansowa, orkiestr
i zespołów estradowych, ochrony przeciwpożarowej, meteorologiczna.
O przyjęcie na w/w uczelnie mogą ubiegać się:
 • absolwenci uczelni posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia , niebędący żołnierzami zawodowymi.
 • podoficerowie zawodowi posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunkach i w specjalnościach przydatnych w określonym korpusie osobowym, albo posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych i kwalifikacje oraz doświadczenie w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym.
Absolwenci uczelni, posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych, niebędący żołnierzami zawodowymi oraz absolwenci krajowych uczelni medycznych - ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelni składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

Do wniosku kandydat jest obowiązany dołączyć następujące dokumenty:
 • wniosek,
 • kwestionariusz osobowy,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • życiorys,
 • skrócony odpis aktu urodzenia,
 • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego,
 • potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych,
inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności oraz dokumenty, wymagane przez uczelnię w postępowaniu rekrutacyjnym
 
DECYZJA Nr 156/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 września 2017 r.
w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r. 
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie
J.Dąbrowskiego 11
33-100 Tarnów
tel. 261138650
fax. 261138668
wku.tarnow@ron.mil.pl