Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje podstawowe

Służba kandydacka jest to służba wojskowa kandydata na żołnierza zawodowego.

Osoby, które są zainteresowane zawodową służbą wojskową w korpusie oficerów zawodowych mogą ubiegać się o przyjęcie do akademii wojskowej, wyższej szkoły wojskowej lub studium oficerskiego.

O przyjęcie do szkoły wojskowej może ubiegać się osoba:

 1. niekaralna sądownie;
 2. posiadająca obywatelstwo polskie;
 3. posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej;
 4. mająca ukończone 18 lat;
 5. posiadająca wykształcenie:
        - średnie do Szkół Podoficerskich
        - średnie z maturą do Wyższych Szkół Oficerskich,
        - wyższe do Studium Oficerskiego (studia II stopnia).

Osoba powołana do służby kandydackiej w uczelni wojskowej otrzymuje z dniem stawienia się do tej służby, stopień wojskowy szeregowego (marynarza) oraz tytuł podchorążego. Natomiast żołnierz rezerwy rozpoczyna pełnienie służby kandydackiej w posiadanym stopniu wojskowym.

Studia trwają do 5 lat w zależności od uczelni wojskowej. Natomiast szkolenia wojskowe w studium oficerskim odbywają się w systemie 3-miesięcznym; 12-miesięcznym - w zależności od kierunku kształcenia.

Podczas studiów w akademii wojskowej lub wyższej szkole oficerskiej kandydaci na żołnierzy zawodowych otrzymują:
 • bezpłatne wyżywienie,
 • bezpłatne zakwaterowanie,
 • umundurowanie,
 • uposażenie
Zarówno studia stacjonarne na uczelniach wojskowych, jak i studium oficerskie kończą się promocją absolwenta na pierwszy stopień oficerski - podporucznika (podporucznika marynarki) i powołaniem do zawodowej służby wojskowej (stałej lub kontraktowej) w korpusie oficerów zawodowych:
 • do służby stałej - na czas nieokreślony,
 • do służby kontraktowej - na czas określony w kontrakcie.
   
   
  Postępowanie kwalifikacyjne

  Postępowanie kwalifikacyjne w szkołach - ma charakter konkursowy i obejmuje:

  • sprawdzian sprawności fizycznej;
  • test znajomości języka angielskiego;
  • rozmowę kwalifikacyjną;
  • analizę ocen na świadectwie.
  Podstawą przyjęcia do szkoły wojskowej, z uwzględnieniem limitów miejsc, jest suma punktów uzyskanych podczas postępowania rekrutacyjnego.
   
  Wykaz aktów prawnych

  Szczegółowe informacje dotyczące służby kandydackiej określa:
  1. Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych z dnia 11 września 2003 r. /Dz.U. z 2018 poz. 173/
  2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych /Dz.U. 2014 poz. 1627/
  3. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych /Dz.U. 2017 poz. 71/
  4. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 2011 r. zm. rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką /Dz. U. z 2011 r., Nr 165, poz. 990 /
  5. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. /Dz. U. 2016 poz 2278/
   
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie
J.Dąbrowskiego 11
33-100 Tarnów
tel. 261138650
fax. 261138668
wku.tarnow@ron.mil.pl