Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje ogólne

Na czym polega NSR

Narodowe Siły Rezerwowe to nowa forma pełnienia służby wojskowej. Stanowi ona ofertę Sił Zbrojnych RP dla żołnierzy rezerwy, stwarzającą możliwość połączenia służby wojskowej z jednoczesną pracą w cywilu.

Wystarczy podpisać kontrakt, aby za otrzymanym wynagrodzeniem, corocznie brać udział w zaplanowanych wcześniej ćwiczeniach wojskowych (do 30 dni w roku), uczestniczyć w szkoleniu oraz kursach specjalistycznych, zdobywać nowe doświadczenia i umiejętności.

Istotna jest możliwość odbywania służby w pobliskiej jednostce wojskowej, co pozwoli łączyć pasję z obowiązkami rodzinnymi i zawodowymi.

Służba w NSR stwarza także możliwość wyróżnienia się we własnym środowisku, niosąc natychmiastową pomoc w zwalczaniu klęsk żywiołowych i ich skutków (powodzi, pożarów itp.), akcjach ratowania życia ludzkiego oraz uczestnictwie w misjach poza granicami kraju.

Należy pamiętać, iż w trakcie trwania służby w NSR stosunek pracy nawiązany w środowisku cywilnym jest prawnie chroniony, a pracodawca może ubiegać się o zwrot kosztów związanych z zastępstwem zatrudnianego żołnierza Narodowych Sił Rezerwowych.

www.wojskowe.info/narodowe-sily-rezerwowe

 

Przeznaczenie NSR

Żołnierze rezerwy na przydziałach kryzysowych, z uwagi na dyspozycyjność do okresowego pełnienia czynnej służby wojskowej w razie potrzeby, stanowią wzmocnienie potencjału jednostek wojskowych w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego.

Zadaniem NSR, tak jak i całych Sił Zbrojnych, jest zapewnienie suwerenności i niepodległości Narodu Polskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju.

Przeznaczeniem NSR jest udział w:

  • zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków;
  • działaniach antyterrorystycznych i z zakresu ochrony mienia;
  • akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego;
  • oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu;
  • realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Ponadto żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały kryzysowe służyć będą w uzupełnieniu stanowisk występujących w strukturach jednostek wojskowych poza granicami kraju.

 
Akty prawne normalizujące wykonywanie obowiązków w ramach NSR 

USTAWA

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1459 t.j.)

ZAWIERANIE KONTRAKTÓW

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 07 września 2015 r. poz. 1518 w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (Dz. U. z 2015r. poz. 1518)


PRZYDZIAŁY KRYZYSOWE

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 07 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych (Dz.U. z 2015r. poz. 575)


ĆWICZENIA WOJSKOWE


Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych ( Dz. U z 2015 r., nr 145, poz. 950)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe. (Dz.U z 2018 r. poz. 881 t.j.)

SŁUŻBA OKRESOWA

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie pełnienia służby okresowej (Dz.U. z 2015r. poz. 36)


ŚWIADCZENIA / NAGRODY

Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2146 t.j.)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie płatności uposażania i innych należności pieniężnych oraz pokrywania przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych (Dz.U z 2018 r.  poz. 1413 t.j.)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 28 grudnia 2016 r.  w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz. U. 2016 r poz. 2296)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe (Dz.U. z 2010r. Nr 145, poz. 971)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym (Dz. U. z 2016r. poz. 1656 j.t.)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie funduszów na nagrody i zapomogi oraz źródeł ich finansowania (Dz. U. z 2015r. poz. 77)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie (Dz.U. z 2017 r., poz. 1497)
 

STOPNIE WOJSKOWE


Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz.U z 2015 r. poz. 307 j.t.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie stopni policyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Więziennej lub Straży Granicznej odpowiadające poszczególnym stopniom wojskowym (Dz. U.z 2014r. poz. 1588)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie określenia stopni policyjnych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym (Dz. U z 2018 r. poz. 138)
    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie
J.Dąbrowskiego 11
33-100 Tarnów
tel. 261138650
fax. 261138668
wku.tarnow@ron.mil.pl