Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje dla żołnierzy NSR

 

Przydział kryzysowy

Warunkiem nadania przydziału kryzysowego jest zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Przydziały kryzysowe nadaje oraz uchyla wojskowy komendant uzupełnień, działając w porozumieniu z dowódcą jednostki wojskowej.

Nadanie przydziału kryzysowego następuje w formie karty przydziału kryzysowego stanowiącej decyzję administracyjną. W karcie przydziału kryzysowego nie podaje się uzasadnienia.

Nadanie przydziału kryzysowego jest tożsame z nadaniem przydziału mobilizacyjnego na to samo stanowisko służbowe występujące również w czasie wojny, o ile nie zostanie nadany przydział mobilizacyjny na inne stanowisko służbowe.

Przydział kryzysowy nadaje się na okres od 2 do 6 lat, albo na okres zawieszenia (o którym mowa w art. 58 ust. 3a), z możliwością jego ponownego nadania. Po upływie okresu, na który nadano przydział kryzysowy, przydział ten wygasa z mocy prawa.

Kontrakt wygasa w przypadku uchylenia lub wygaśnięcia przydziału kryzysowego, a także w przypadku pisemnej rezygnacji przez żołnierza rezerwy z zawartego kontraktu dokonanej przed dniem, w którym decyzja o nadaniu przydziału kryzysowego stała się ostateczna lub nieprzyjęcia przydziału kryzysowego w określonym terminie.  Uchylenie przydziału kryzysowego żołnierzowi rezerwy następuje w przypadku:
 • zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;

 • osiągnięcia wieku: w przypadku szeregowych 55 lat życia w przypadku podoficerów i oficerów 63 lat życia;

 • wybrania na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, senatora, na kierownicze stanowisko państwowe oraz do organów wykonawczych samorządu terytorialnego;

 • niezdolności do czynnej służby wojskowej, utraty stopnia wojskowego albo degradacji;

 • zwolnienia z okresowej służby wojskowej w wyniku prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej usunięcia z tej służby;

 • prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych;
 • skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności albo karę aresztu wojskowego, bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;

 • powołania do zawodowej służby wojskowej lub przyjęcia do służby wojskowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego;

 • powołania do terytorialnej służby wojskowej;
 • nie wyrażenia przez żołnierza rezerwy zgody na zmianę przydziału kryzysowego w przypadku rozformowania jednostki wojskowej lub zniesienia w etacie jednostki wojskowej stanowiska służbowego;

 • zaistnienia okoliczności wyłączających możliwość nadania przydziału kryzysowego oraz utraty lub nieuzyskania uprawnień lub kwalifikacji zawodowych wymaganych na stanowisku służbowym oraz jeżeli nie występuje potrzeba zmiany przydziału kryzysowego na inne stanowisko.Uchylenie przydziału kryzysowego żołnierzowi rezerwy może nastąpić za zgodą lub na wniosek dowódcy JW w przypadku:
 • odmowy przyjęcia skierowania do wojskowej komisji lekarskiej lub wojskowej pracowni psychologicznej, niezgłoszenia się do tej komisji lub pracowni w określonym terminie i miejscu albo niepoddania się badaniom, do których żołnierz rezerwy został zobowiązany przez tę komisję lub pracownię;

 • odmowy przyjęcia lub nieodebrania karty powołania albo niestawienia się, w przypadku powołania do czynnej służby wojskowej, w określonym terminie i miejscu do odbycia ćwiczeń wojskowych lub okresowej służby wojskowej;

 • skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności albo karę aresztu wojskowego, z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary;

 • odmowy wydania lub cofnięcia żołnierzowi rezerwy wymaganego poświadczenia bezpieczeństwa albo odmowy wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego;

 • w przypadku rozformowania jednostki wojskowej lub skreślenia stanowiska służbowego, jeżeli brak jest możliwości zamiany przydziału kryzysowego;

 • wniosku żołnierza rezerwy, uzasadnionego szczególnie ważnymi względami osobistymi lub rodzinnym;

 • wydania opinii służbowej stwierdzającej nieprzydatność żołnierza rezerwy do pełnienia służby na zajmowanym stanowisku służbowym lub innym stanowisku służbowym odpowiadającym jego przygotowaniu zawodowemu oraz kwalifikacjom i umiejętnościom.

Zasady pełnienia służby


Zasadniczym obowiązkiem żołnierza NSR będzie:
 • realizacja rocznego programu szkolenia, w wymiarze do 30 dni w ciągu roku w ramach rotacyjnych ćwiczeń wojskowych;

 • pełnienie okresowej służby wojskowej w określonych przypadkach, w tym poza granicami państwa.Ćwiczenia wojskowe:

Dowódca jednostki wojskowej będzie corocznie informował żołnierza o terminach odbywania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych do końca roku kalendarzowego na rok następny, a w pozostałych przypadkach, co najmniej na dziewięćdziesiąt dni przed dniem ich rozpoczęcia. Obowiązek uprzedniego powiadomienia nie dotyczy ćwiczeń wojskowych prowadzonych w trybie natychmiastowego stawiennictwa.

Żołnierz rezerwy posiadający przydziały kryzysowe (NSR):
 • odbywa corocznie ćwiczenia wojskowe rotacyjne - trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego;

 • może odbywać ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa, nie częściej jednak niż jeden raz w ciągu roku kalendarzowego a w razie powołania na te ćwiczenia, odbyty ich okres zalicza się do czasu trwania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych;

 • może zostać zobowiązani do odbycia, w okresie obowiązywania przydziału kryzysowego, ćwiczeń wojskowych krótkotrwałych (trwających nieprzerwanie do trzydziestu dni);

 • mogą zostać zobowiązani do odbycia, jeden raz przez cały okres pozostawania na przydziałach kryzysowych ćwiczeń wojskowych długotrwałych (trwających nieprzerwanie do dziewięćdziesięciu dni);
 • na swój wniosek lub za jego zgodą może odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe (trwające nieprzerwanie do trzydziestu dni) i długotrwałe (trwające nieprzerwanie do dziewięćdziesięciu dni), jeżeli takie są potrzeby Sił Zbrojnych;

 • na swój wniosek lub za zgodą mogą odbywać, w dniach wolnych od pracy, ćwiczenia wojskowe jednodniowe, jeżeli w danym roku kalendarzowym zostały wyczerpany limit dni przeznaczonych na ćwiczenia wojskowe rotacyjne.


Okresowa służba wojskowa:

Okresową służbę wojskową pełni się w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego, zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działań antyterrorystycznych, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania, a także wykonywania zadań przez Siły Zbrojne poza granicami państwa.

W ramach okresowej służby wojskowej żołnierz rezerwy może być wyznaczony lub skierowany do pełnienia tej służby poza granicami państwa.

Zobowiązanie żołnierza rezerwy do pełnienia służby poza granicami państwa zawarte we wniosku o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR stanowi jednocześnie jego pisemną zgodę na taki wyjazd.

Czas trwania okresowej służby wojskowej w okresie posiadania przez żołnierza rezerwy przydziału kryzysowego nie może przekraczać łącznie dwudziestu czterech miesięcy, jednak za zgodą żołnierza rezerwy może on zostać wydłużony do czterdziestu ośmiu miesięcy:
 • przez dowódcę jednostki wojskowej, w trakcie pełnienia tej służby;
 • przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień przed powołaniem do jej pełnienia.

Żołnierzom rezerwy pełniącym okresową służbę wojskową przysługują, odpowiednio do posiadanego stopnia wojskowego, uprawnienia żołnierzy pełniących kontraktową zawodową służbę wojskową, o której mowa w ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
 
Obowiązki żołnierza NSR


Do czasu wygaśnięcia lub uchylenia przydziału kryzysowego żołnierz Narodowych Sił Rezerwowych:
 • zobowiązuje się do odbycia ćwiczeń wojskowych w ramach tego przydziału, w tym ćwiczeń wojskowych rotacyjnych;

 • zobowiązuje się do pełnienia okresowej służby wojskowej, w tym poza granicami państwa, oraz oświadcza, że znane mu są zasady pełnienia tej służby;

 • ma obowiązek stawienia się do czynnej służby wojskowej i jej pełnienia w przypadku powołania do niej;

 •  żołnierz w czynnej służbie wojskowej ma obowiązek przestrzegać przepisów dotyczących pełnienia tej służby oraz regulaminów wojskowych;

 • żołnierz ma obowiązek powiadamiania dowódcy jednostki wojskowej, w sposób ustalony z tym dowódcą, o aktualnym adresie korespondencyjnym lub sposobie jego zawiadamiania w sprawach związanych z nadanym przydziałem kryzysowym. Na wezwanie dowódcy jednostki wojskowej żołnierz zobowiązany jest stawić się w jednostce wojskowej;

 • w przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących uchylenia przydziału kryzysowego żołnierz niezwłocznie zawiadamia o tych okolicznościach dowódcę jednostki wojskowej lub wojskowego komendanta uzupełnień.

Obowiązki wobec pracodawcy

Żołnierz rezerwy, po zapoznaniu się z wykazem ćwiczeń wojskowych, informuje niezwłocznie swojego pracodawcę o dniach, w których będzie odbywał ćwiczenia wojskowe rotacyjne, oraz o zmianach w tym wykazie, a także powiadamia go o powołaniu na te ćwiczenia.


Rozwijanie świadomości proobronnej obywateli

Narodowym Siłom Rezerwowym przypada istotna rola w kształtowaniu poprawnych relacji wojsko – społeczeństwo. Żołnierze NSR będą zapewniać wsparcie dla przedsięwzięć związanych z wychowaniem patriotycznym i rozwijaniem świadomości obronnej. Udział żołnierzy NSR powinien stać się stałym elementem uroczystości i wydarzeń, organizowanych przez władze lokalne i szkoły. Osobisty przykład i autorytet nieformalny żołnierzy będą elementami promującymi służbę wojskową.
 
Korzyści ze służby w NSR - należności finansowe


Nagroda w wysokości 2000 zł

Dowódca jednostki wojskowej może przyznać żolnierzowi rezerwy posiadającemu nadany przydział kryzysowy nagrodę w wysokości 2000 zł. po każdych 12 miesiącach kalendarzowych trwania kontraktu jeśli żołnierz odbył w tym okresie ustalone przez dowódcę jednostki wojskowej ćwiczenia wojskowe oraz uzyskał z tych ćwiczeń pozytywną ocenę służbową

Uposażenie za każdy dzień czynnej służby wojskowej
( tj. za ćwiczenia wojskowe oraz za okresową służbę wojskową);

Żołnierzom rezerwy pełniącym okresową służbę wojskową przysługują, odpowiednio do posiadanego stopnia wojskowego, uprawnienia żołnierzy pełniących kontraktową zawodową służbę wojskową.

(Podstawa: art. 108 ust.12 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej)


Żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe przysługuje za każdy dzień trwania ćwiczeń uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego:

(Podstawa: Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2146 j.t.) oraz Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13.01.2017r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz. U. 2017r., poz. 171)


 

Stopień wojskowy Stawka dzienna uposażenia
zasadniczego żołnierza rezerwy
Generał 428,80
Generał broni 358,40
Generał dywizji 307,20
Generał brygady 252,80
Pułkownik (komandor) 224,00
Podpułkownik (komandor porucznik) 188,80
Major (komandor podporucznik) 163,20
Kapitan (kapitan marynarki) 144,00
Porucznik (porucznik marynarki) 136,00
Podporucznik (podporucznik marynarki) 134,40
Starszy chorąży sztabowy (starszy chorąży sztabowy marynarki) 126,40
Starszy chorąży (starszy chorąży marynarki) 123,20
Chorąży (chorąży marynarki) 118,40
Młodszy chorąży (młodszy chorąży marynarki) 115,20
Starszy sierżant (starszy bosman) 112,00
Sierżant (bosman) 110,40
Plutonowy (bosmanmat) 107,20
Starszy kapral (starszy mat) 105,60
Kapral (mat) 104,00
Starszy szeregowy (starszy marynarz) 94,40
Szeregowy (marynarz) 91,20


Żołnierzom pełniącym służbę wojskową poza granicami państwa przysługują z tego tytułu dodatkowe świadczenia finansowe, których wysokość wynika ze specyfiki służby oraz parametrów zajmowanego stanowiska służbowego, według zasad określonych dla żołnierzy pełniących zawodową kontraktową służbę wojskową.Zwrot kosztów dojazdu


Zamieszkującym poza miejscem pełnienia służby - przysługuje prawo do zwrotu kosztów dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia czynnej służby wojskowej i z powrotem.

(Podstawa: art. 72 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej § 9.1 Rozp. RM z dnia 22.07.2010r. w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydział kryzysowy Dz.U. z 2010 Nr 145 poz. 971)


Rekompensata finansowa

Jeżeli wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy jest wyższe niż uposażenie zasadnicze otrzymywane w czasie pełnienia okresowej służby wojskowej - przysługuje w tym czasie rekompensata finansowa, w wysokości różnicy między tym wynagrodzeniem i uposażeniem.

(Podstawa: art. 132d ust. 1, Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz § 5.1 Rozp. RM z dnia 22.07.2010r. w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydział kryzysowy Dz.U. z 2010 Nr 145 poz. 971)


 

(źródło: Narodowe Siły Rezerwowe - Pasja i Wyzwanie Vademecum)
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie
J.Dąbrowskiego 11
33-100 Tarnów
tel. 261138650
fax. 261138668
wku.tarnow@ron.mil.pl