Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje dla kandydatów

Kto może zostać żołnierzem NSR

Każdy żołnierz rezerwy może ochotniczo zgłosić się do wykonywania obowiązków w ramach NSR, jednak powinien spełniać ogólne wymagania dotyczące osób powoływanych do czynnej służby wojskowej:
 • polskie obywatelstwo,

 • odpowiedni wiek życia (dla szeregowych do 55 lat, a dla oficerów do 63 lat) oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,

 • powinna to być osoba będąca żołnierzem rezerwy, która pełniła wcześniej czynną służbę wojskową.

Kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach NSR może być zawarty wyłącznie z żołnierzem rezerwy, który ochotniczo zgłosił się do jego zawarcia, a ponadto spełnia łącznie następujące warunki:
 • nie był przeznaczony do służby zastępczej;
 • nie był karany za przestępstwo umyślne;
 • posiada wykształcenie:
  • co najmniej gimnazjalne przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla szeregowych;

  • co najmniej średnie lub średnie branżowe przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla podoficerów;

  • co najmniej wyższe przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla oficerów;

 • posiada przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej;

 • zaliczył z oceną pozytywną sprawdzian z wychowania fizycznego zorganizowany przez dowódcę jednostki wojskowej;

 • pełnił służbę przygotowawczą i zdał egzamin na koniec tej służby, w przypadku żołnierza rezerwy, który wcześniej nie odbywał czynnej służby wojskowej.

Zawarcie kontraktu może być również uzależnione od:
 • poświadczenia bezpieczeństwa;
 • posiadania przez żołnierza rezerwy orzeczenia wojskowej pracowni psychologicznej o braku przeciwskazań do pełnienia służby wymagającej szczególnie predyspozycje psychofizycznych albo o jego zdolności do pełnienia służby poza granicami państwa.

Zasady naboru


Żołnierz rezerwy, który ubiega się o nadanie przydziału kryzysowego w ramach NSR, zgłasza się do Wojskowej Komendy Uzupełnień gdzie:
 1. zostaje zapoznany z obowiązującymi przepisami;

 2. składa wniosek do którego dołącza:

 • odpis uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału, kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia;

 • uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału, kopię posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa;

 • inne dokumenty mające wpływ na nadanie przydziału kryzysowego, w szczególności potwierdzające przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w SZ, w tym świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, certyfikaty językowe.

 1. zostaje skierowany w razie potrzeby do właściwej Wojskowej Komisji Lekarskiej oraz Wojskowej Pracowni Psychologicznej celem orzeczenia zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej (w tym służby poza granicami kraju)

 2. zostaje skierowany do dowódcy jednostki wojskowej, w której jest wolne stanowisko, gdzie zostanie przeprowadzony sprawdzian z wychowania fizycznego (wzór 1, wzór 2) oraz rozmowa kwalifikacyjna.

          Aby wziąć udział w egzaminie ze sprawności fizycznej należy zabrać ze sobą: strój sportowy, zaświadczenie od lekarza rodzinnego stwierdzające brak przeciwwskazań do wzięcia udziału w takim egzaminie.

 1. Po pomyślnym zakończeniu kwalifikacji podpisuje kontrakt z Dowódcą Jednostki Wojskowej.

Kontrakty jednorazowo będą mogły być podpisywane na okres od 2 do 6 lat, z możliwością ich powtarzania.
 1. Zgłasza się do WKU gdzie zostaje nadany mu przydział kryzysowy.

  
NORMY I ĆWICZENIA SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW
DO NSR W JW. PODLEGAJĄCYCH POD IWSZ
NORMY I ĆWICZENIA SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW
DO NSR W POZASTAŁYCH JW.
  
 
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie
J.Dąbrowskiego 11
33-100 Tarnów
tel. 261138650
fax. 261138668
wku.tarnow@ron.mil.pl