Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Dla Weterana poszkodowanego

Jak Uzyskać status Weterana poszkodowanego?

Status weterana poszkodowanego przyznaje, na wniosek żołnierza, Minister Obrony Narodowej.

Podstawą ubiegania się o przyznanie statusu weterana poszkodowanego są:

 • wniosek o przyznanie statusu weterana poszkodowanego (wzór wniosku>>>);
 • zaświadczenie wydane odpowiednio przez *:
 • dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę;
 • wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania żołnierza albo właściwego kierownika archiwum wojskowego;

* w przypadku braku możliwości wydania zaświadczenia, potwierdzonego pismem właściwego podmiotu, osoba ubiegająca się o przyznanie statusu weterana może ubiegać się o jego przyznanie na podstawie innych dokumentów lub dowodów poświadczających udział w działaniach poza granicami państwa;

 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (KRK);

Przeczytaj Jak uzyskać zaświadczenie z KRK>>>

 • decyzja administracyjna o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych albo prawomocny wyrok sądu zasądzający odszkodowanie;
 • protokół powypadkowy albo decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej;
 • orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o związku uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem pozostającym w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobą nabytą podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa albo orzeczenie lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalające uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wydane dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego;
 • decyzja administracyjna o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych albo prawomocny wyrok sądu zasądzający odszkodowanie.

Wniosek wraz z wyżej wymienionymi dokumentami należy wysłać na adres:

Minister Obrony Narodowej
ul. Klonowa  1
00-909 Warszawa

Dokumenty potwierdzające status weterana poszkodowanego:

 • Dokumentem potwierdzającym status weterana poszkodowanego jest legitymacja weterana poszkodowanego wydana przez Ministra Obrony. Legitymację wydaje się w terminie do 60 dni od dnia wydania decyzji ostatecznej o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego;

  Nie trzeba składać dodatkowych wniosków po otrzymaniu decyzji o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego. Legitymacja przesyłana jest pocztą.
 • Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu weteranowi poszkodowanemu jest legitymacja osoby poszkodowanej poza granicami państwa;
 • Legitymacja jest wydawana przez Ministra Obrony Narodowej na wniosek osoby poszkodowanej lub osoby przez nią upoważnionej w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

Do wniosku należy dołączyć:

 • odpowiednio orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej w sprawie zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej albo zaświadczenie lekarskie lekarza prowadzącego leczenie, albo zaświadczenie zastępcy kierownika do spraw medycznych podmiotu leczniczego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, potwierdzające doznanie urazu lub choroby podczas pełnienia służby poza granicami państwa, wydane po powrocie do kraju;
 • zaświadczenie lekarza prowadzącego leczenie dostarcza się w przypadku, gdy wojskowa komisja lekarska nie wydała jeszcze orzeczenia w sprawie zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej, a istnieje natychmiastowa konieczność dalszego leczenia w podmiocie leczniczym choroby lub urazu nabytego podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa;
 • protokół powypadkowy;
 • dwie fotografie o wymiarach 30 x 35 mm, podpisane czytelnie na odwrocie imieniem i nazwiskiem;
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych.


Legitymację odbiera się osobiście po przedstawieniu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Legitymację może również odebrać osoba upoważniona przez osobę poszkodowaną po przedstawieniu do wglądu:

 • dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej;
 • upoważnienia do odebrania legitymacji w imieniu osoby poszkodowanej.

źródło: http://www.centrum-weterana.mon.gov.pl

Uprawnienia przysługujące weteranom na podstawie przepisów ustawy

z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

Uhonorowanie
Dzień 29 maja jest Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa.

Umundurowanie
Weteran będący żołnierzem rezerwy lub w stanie spoczynku, ma prawo do noszenia umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych w przypadkach i w sposób określony w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 50 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.) oraz art. 67 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Zwrot kosztów zakwaterowania i przejazdu na uroczystość
Weteran ma prawo do zwrotu kosztów przejazdu, z uwzględnieniem przysługujących mu ulg w tym zakresie i zakwaterowania, poniesionych w związku z udziałem w uroczystościach organizowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz dowódców jednostek wojskowych, na które został zaproszony w charakterze uczestnika działań poza granicami państwa.
Zwrot kosztów przysługuje za udział w nie więcej niż dwóch uroczystościach w danym roku kalendarzowym, łącznie do wysokości najniższej emerytury – na dzień 1 marca 2014 r. kwota ta wynosi 844,45 zł. 

Zwrotu kosztów dokonuje podmiot, na którego zaproszenie weteran lub weteran poszkodowany przyjechał, po złożeniu przez niego wniosku oraz oświadczenia o wysokości kosztów przejazdu i przedstawieniu oryginału rachunku za zakwaterowanie.

 

Wojskowa Asysta Honorowa podczas pogrzebu
Zmarłemu weteranowi-żołnierzowi przysługuje wojskowa asysta honorowa podczas pogrzebu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Asystę przydziela się po przesłaniu przez najbliższego członka rodziny weterana informacji o jego śmierci. Informację przesyła się do dowódcy garnizonu właściwego terytorialnie ze względu na miejsce pochówku weterana-żołnierza.

W przypadku śmierci samotnego weterana informację, może przesłać organizacja pozarządowa zrzeszająca weteranów-żołnierzy.

Pomoc psychologiczna>>>

Umieszczenie w Domu Weterana
Weteran ma prawo do umieszczenia poza kolejnością w Domu Weterana, funkcjonującego jako zakład opiekuńczo-leczniczy w ramach zakładu opieki zdrowotnej albo jako inna jednostka organizacyjna takiego zakładu, i odpłatnego w nim pobytu, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
W odniesieniu do weteranów-żołnierzy pobyt może być dofinansowany ze środków budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej.

Wysokość kwoty dofinansowania jest ustalana według wzoru:

W = Ku – DNFZ – O,

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

W – wysokość kwoty dofinansowania,

Ku – rzeczywisty koszt utrzymania osoby uprawnionej ponoszony przez Dom Weterana,

DNFZ – kwotę otrzymywaną na osobę uprawnioną w ramach umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych O – opłata za pobyt ponoszona przez osobę uprawnioną.

Uprawnienia socjalne

Zapomogi
Weteran-żołnierz, który ukończył 65 lat życia, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, może ubiegać się o przyznanie zapomogi:

 • na zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania, w tym zakup leków, środków opatrunkowych oraz koszty dojazdów do zakładów opieki zdrowotnej na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne oraz usługi pielęgnacyjne niezbędne ze względu na wiek lub stan zdrowia;
 • w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, mających wpływ na pogorszenie w istotny sposób sytuacji materialnej weterana-żołnierza.

Uprawnienia Pracownicze

 • zaliczenie udziału w działaniach poza granicami państwa do okresu zatrudnienia

Okresy udziału weterana w działaniach poza granicami państwa wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

 • dodatkowy urlop

Weteranowi pozostającemu w stosunku pracy, przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym.

Powyższy urlop dodatkowy nie przysługuje, jeżeli weteran lub weteran-poszkodowany posiada prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni w roku kalendarzowym.

Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu powstaje z dniem stania się ostateczną decyzji administracyjnej o przyznaniu statusu weterana lub weterana poszkodowanego, przy czym jego realizacja może nastąpić nie wcześniej niż z dniem przedstawienia pracodawcy tej decyzji.

źródło: http://www.centrum-weterana.mon.gov.pl

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie
J.Dąbrowskiego 11
33-100 Tarnów
tel. 261138650
fax. 261138668
wku.tarnow@ron.mil.pl