Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Dla Weterana

Jak uzyskać status Weterana?

Status weterana przyznaje, na wniosek żołnierza, Minister Obrony Narodowej.

Podstawą ubiegania się o przyznanie statusu weterana są:

 • wniosek o przyznanie statusu weterana - (wzór wniosku>>>)
 • zaświadczenie wydane odpowiednio przez *:
 • dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę;
 • wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania żołnierza albo właściwego kierownika archiwum wojskowego;
* w przypadku braku możliwości wydania zaświadczenia, potwierdzonego pismem właściwego podmiotu, osoba ubiegająca się o przyznanie statusu weterana może ubiegać się o jego przyznanie na podstawie innych dokumentów lub dowodów poświadczających udział w działaniach poza granicami państwa;
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (KRK).

Przeczytaj Jak uzyskać zaświadczenie z KRK>>>

Wniosek wraz z wyżej wymienionymi dokumentami należy wysłać na adres:

Minister Obrony Narodowej
ul. Klonowa  1
00-909 Warszawa

Dokumentem potwierdzającym status weterana jest legitymacja weterana wydana przez Ministra Obrony Narodowej.

Legitymację wydaje się w terminie do 60 dni od dnia wydania decyzji ostatecznej o przyznaniu statusu weterana albo weterana poszkodowanego.

Nie trzeba składać dodatkowych wniosków po otrzymaniu decyzji o przyznaniu statusu weterana.

Legitymacja przesyłana jest pocztą.

źródło: http://www.centrum-weterana.mon.gov.pl

 

 

Uprawnienia przysługujące weteranom na podstawie przepisów ustawy

z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

Uhonorowanie
Dzień 29 maja jest Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa.

Umundurowanie
Weteran będący żołnierzem rezerwy lub w stanie spoczynku, ma prawo do noszenia umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych w przypadkach i w sposób określony w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 50 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.) oraz art. 67 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Zwrot kosztów zakwaterowania i przejazdu na uroczystość
Weteran ma prawo do zwrotu kosztów przejazdu, z uwzględnieniem przysługujących mu ulg w tym zakresie i zakwaterowania, poniesionych w związku z udziałem w uroczystościach organizowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz dowódców jednostek wojskowych, na które został zaproszony w charakterze uczestnika działań poza granicami państwa.
Zwrot kosztów przysługuje za udział w nie więcej niż dwóch uroczystościach w danym roku kalendarzowym, łącznie do wysokości najniższej emerytury – na dzień 1 marca 2014 r. kwota ta wynosi 844,45 zł.

Zwrotu kosztów dokonuje podmiot, na którego zaproszenie weteran lub weteran poszkodowany przyjechał, po złożeniu przez niego wniosku oraz oświadczenia o wysokości kosztów przejazdu i przedstawieniu oryginału rachunku za zakwaterowanie.

Wojskowa Asysta Honorowa podczas pogrzebu
Zmarłemu weteranowi-żołnierzowi przysługuje wojskowa asysta honorowa podczas pogrzebu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Asystę przydziela się po przesłaniu przez najbliższego członka rodziny weterana informacji o jego śmierci. Informację przesyła się do dowódcy garnizonu właściwego terytorialnie ze względu na miejsce pochówku weterana-żołnierza.
 

W przypadku śmierci samotnego weterana informację, może przesłać organizacja pozarządowa zrzeszająca weteranów-żołnierzy.
 

Pomoc psychologiczna>>>

Umieszczenie w Domu Weterana
Weteran ma prawo do umieszczenia poza kolejnością w Domu Weterana, funkcjonującego jako zakład opiekuńczo-leczniczy w ramach zakładu opieki zdrowotnej albo jako inna jednostka organizacyjna takiego zakładu, i odpłatnego w nim pobytu, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
W odniesieniu do weteranów-żołnierzy pobyt może być dofinansowany ze środków budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej.

Wysokość kwoty dofinansowania jest ustalana według wzoru:

W = Ku – DNFZ – O,

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

W – wysokość kwoty dofinansowania,

Ku – rzeczywisty koszt utrzymania osoby uprawnionej ponoszony przez Dom Weterana,

DNFZ – kwotę otrzymywaną na osobę uprawnioną w ramach umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych O – opłata za pobyt ponoszona przez osobę uprawnioną.

 

Uprawnienia socjalne

Zapomogi
Weteran-żołnierz, który ukończył 65 lat życia, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, może ubiegać się o przyznanie zapomogi:

 • na zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania, w tym zakup leków, środków opatrunkowych oraz koszty dojazdów do zakładów opieki zdrowotnej na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne oraz usługi pielęgnacyjne niezbędne ze względu na wiek lub stan zdrowia;
 • w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, mających wpływ na pogorszenie w istotny sposób sytuacji materialnej weterana-żołnierza.

Uprawnienia Pracownicze

 • zaliczenie udziału w działaniach poza granicami państwa do okresu zatrudnienia 

Okresy udziału weterana w działaniach poza granicami państwa wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

 • dodatkowy urlop 

Weteranowi pozostającemu w stosunku pracy, przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym.

Powyższy urlop dodatkowy nie przysługuje, jeżeli weteran lub weteran-poszkodowany posiada prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni w roku kalendarzowym.

Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu powstaje z dniem stania się ostateczną decyzji administracyjnej o przyznaniu statusu weterana lub weterana poszkodowanego, przy czym jego realizacja może nastąpić nie wcześniej niż z dniem przedstawienia pracodawcy tej decyzji.

źródło: http://www.centrum-weterana.mon.gov.pl

 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie
J.Dąbrowskiego 11
33-100 Tarnów
tel. 261138650
fax. 261138668
wku.tarnow@ron.mil.pl