Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Ćwiczenia żołnierzy rezerwy

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie prowadzi nabór ochotników na ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy

 

Oferta skierowana jest do żołnierzy rezerwy, którzy odbyli czynną służbę wojskową (tj. zasadniczą służbę wojskową, służbę przygotowawczą, przeszkolenie wojskowe, okresową służbę wojskową lub zawodową służbę wojskową), posiadają kategorię zdrowia A oraz nie ukończyli 63 lat życia - w przypadku oficerów i podoficerów rezerwy lub 55 lat życia - w przypadku szeregowych rezerwy.

Wniosek o powołanie do odbycia ćwiczeń wojskowych (ważny 6 miesięcy od dnia złożenia) można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie,
ul. Dąbrowskiego 11,
33-100 Tarnów

>>POBIERZ WNIOSEK<<

Na ćwiczenia wojskowe można powołać:

 • żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały mobilizacyjne i kryzysowe;
 • żołnierzy rezerwy, na ich wniosek lub za ich zgodą, w drodze ochotniczego zgłoszenia się na te ćwiczenia, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych;
 • osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, które ochotniczo zgłosiły się do odbycia ćwiczeń wojskowych, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych.

Do odbycia ćwiczeń wojskowych powołuje się:

     1) Żołnierz rezerwy w trybie:
       a) natychmiastowego stawiennictwa,
       b) ochotniczym,
       c) zwykłym;
     2) Osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy w trybie:
       a) ochotniczym,
       b) zwykłym.

Rodzaje ćwiczeń wojskowych:

 • jednodniowe;
 • krótkotrwałe - trwające od 2 do 30 dni;
 • długotrwałe - trwające od 31 do 90 dni;
 • rotacyjne - trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.

Czas trwania ćwiczeń:

Łączny czas trwania ćwiczeń wojskowych przez cały okres pozostawania żołnierza w rezerwie nie może przekraczać:

 • dla szeregowych, którzy:
  1. odbyli zasadniczą służbę wojskową - dwunastu miesięcy;
  2. nie odbyli zasadniczej służby wojskowej - piętnastu miesięcy;
  3. dla podoficerów - osiemnastu miesięcy;
  4. dla oficerów - dwudziestu jeden miesięcy.

Ćwiczenia wojskowe odbyte w stopniu szeregowego lub w stopniu podoficerskim zalicza się do łącznego czasu ćwiczeń wojskowych ustalonego dla oficerów. Czas trwania ćwiczeń wojskowych nie może przekraczać łącznie dziewięćdziesięciu dni w ciągu roku.

Korzyści i uprawnienia dla osób odbywających ćwiczenia:

 • możliwość podniesienia posiadanych i uzyskania nowych kwalifikacji;
 • uzyskanie nowego wyszkolenia wojskowego, specjalności wojskowej;
 • perspektywa powołania do zawodowej służby wojskowej;
 • możliwość mianowania na wyższy stopień wojskowy (po odbyciu odpowiedniej liczby dni ćwiczeń);
 • ustawowo zachowane prawa pracownicze w czasie powołania do czynnej służby wojskowej;
 • uposażenie zasadnicze za każdy dzień trwania ćwiczeń naliczane według stopnia wojskowego (zgodnie z tabelą uposażenia- Tabela nr 1);
 • rekompensata za utracone zarobki;
 • zwrot kosztów dojazdu;
 • bezpłatne świadczenie zdrowotne;
 • bezpłatne zakwaterowanie, umundurowanie i wyżywienie;

Tabela nr 1

 Lp.

Stopień wojskowy

Procent najniższego uposażenia

Kwota w złotych do wypłaty (na rękę)

1

podpułkownik

5,90

188,80

2

major (komandor podporucznik)

5,10

163,20

3

kapitan (kapitan marynarki)

4,50

144,00

4

porucznik (porucznik marynarki)

4,25

136,00

5

podporucznik (podporucznik marynarki)

4,20

134,40

6

starszy chorąży sztabowy

3,95

126,40

7

starszy chorąży (starszy chorąży marynarki)

3,85

123,20

8

chorąży (chorąży marynarki)

3,70

118,40

9

młodszy chorąży (mł. chorąży marynarki)

3,60

115,20

10

starszy sierżant (starszy bosman)

3,50

112,00

11

sierżant (bosman)

3,45

110,40

12

plutonowy (bosmanmat)

3,35

107,20

13

starszy kapral (starszy mat)

3,30

105,60

14

kapral (mat)

3,25

104,00

15

starszy szeregowy (starszy marynarz)

2,95

94,40

16

szeregowy (marynarz)

2,85

91,20

Informacje dodatkowe:


     Od decyzji o powołaniu na ćwiczenia wojskowe przysługuje odwołanie do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Wniesienie odwołania od decyzji nie zwalnia powołanego (powołanej) od obowiązku stawienia się do czynnej służby wojskowej w terminie i miejscu określonych w karcie powołania.  W trakcie biegu terminu na wniesienie odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Zrzeczenie wnosi się w formie pisemnej do organu, który wydał decyzję. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest prawomocność decyzji.


     O utracie karty powołania należy niezwłocznie zawiadomić właściwego wojskowego komendanta uzupełnień. Utrata karty powołania nie zwalnia powołanego (powołanej) od obowiązku stawienia się do czynnej służby wojskowej w terminie i miejscu określonych w tej karcie.

     W razie niestawienia się osoby powołanej do czynnej służby wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, z wyjątkiem ćwiczeń wojskowych rotacyjnych, starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień, zarządza przymusowe doprowadzenie osoby powołanej przez Policję do wskazanej jednostki wojskowej, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 61 ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony).

     Kto bez usprawiedliwionej przyczyny, będąc żołnierzem rezerwy, nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu na ćwiczenia wojskowe trwające do dwudziestu czterech godzin, podlega karze aresztu do 30 dni albo karze grzywny (art. 225 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dn. 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony).

     Kto, będąc powołanym do pełnienia czynnej służby wojskowej, nie zgłasza się do odbywania tej służby w określonym terminie i miejscu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 1 44 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny) – tylko w przypadku obowiązkowych form służby wojskowej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy kontaktować się osobiście w WKU w Tarnowie lub telefonicznie pod numerem tel. 26 113 86 72.

Wniosek o powołanie do odbycia ćwiczeń wojskowych można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie, ul. Dąbrowskiego 11, 33-100 Tarnów.

 

>>POBIERZ WNIOSEK<<

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie
J.Dąbrowskiego 11
33-100 Tarnów
tel. 261138650
fax. 261138668
wku.tarnow@ron.mil.pl