Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Ćwiczenia Wojskowe Rotacyjne
ĆWICZENIA WOJSKOWE ROTACYJNE

Obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy, w tym żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) w czasie pokoju polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych oraz pełnieniu okresowej służby wojskowej.

Prowadzenie ćwiczeń wojskowych ma na celu doskonalenia i utrzymywanie na wysokim poziomie umiejętności ( kwalifikacji ) żołnierzy NSR, kształtowanie u nich cech dowódczych i organizatorskich oraz przygotowanie ich do realizacji zadań wynikających z nadanych przydziałów kryzysowych na stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych.

Ćwiczenia przygotowują żołnierzy NSR do wykonywania zadań w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Żołnierze NSR szkoleniu są do wykonywania zadań podczas działań bojowych, a także podczas zwalczania klęsk żywiołowych i usuwania ich skutków.

Dodatkowym celem ćwiczeń wojskowych jest podnoszenie kwalifikacji żołnierzy rezerwy oraz zdobywanie przez nich uprawnień zawodowych, a także udział w szkoleniach mających na celu zmianę posiadanej specjalności wojskowej.

Żołnierz NSR zobowiązani są do odbycia corocznie ćwiczeń wojskowych rotacyjnych, trwających łącznie do trzydziestu dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego zaplanowanych przez dowódcę jednostki wojskowej, do której posiadają nadany przydział kryzysowy.
Ponadto żołnierze NSR mogą:

  • odbywać ćwiczenia w trybie natychmiastowego stawiennictwa, organizowane nie częściej jednak niż jeden raz w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku powołania na te ćwiczenia ich okres zalicza się do czasu trwania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych. Powołanie żołnierzy NSR do odbycia ćwiczeń wojskowych prowadzonych  w trybie natychmiastowego  stawiennictwa zarządza Szef Sztabu Generalnego WP lub osoby przez niego upoważnione;
  • zostać zobowiązani do odbycia, w okresie obowiązywania przydziału kryzysowego, ćwiczeń wojskowych krótkotrwałych na zasadach i warunkach określonych w odrębnym trybie i przepisach;
  • zostać zobowiązani do odbycia jeden raz przez cały okres pozostawania na przydziałach kryzysowych ćwiczeń wojskowych długotrwałych. O powołaniu do odbycia takich ćwiczeń wojskowy komendant uzupełnień lub dowódca jednostki wojskowej informuje żołnierza rezerwy co najmniej  przed rozpoczęciem kolejnego okresu szkoleniowego , jednak nie później niż na 6 miesięcy przed przewidywanym terminem powołania na te ćwiczenia;
  • na ich wniosek lub za ich zgodą odbywać ćwiczenia krótkotrwałe i długotrwałe, jeżeli występują potrzeby Sił Zbrojnych;
  • odbywać, w dniach wolnych od pracy, na ich wniosek lub za ich zgodą ćwiczenia wojskowe jednodniowe, jeżeli w danym roku kalendarzowym został wyczerpany limit dni  przeznaczonych na ćwiczenia wojskowe rotacyjne;.
  • w uzasadnionych przypadkach żołnierz NSR może odbywać ćwiczenia wojskowe organizowane i prowadzone przez inną jednostkę wojskową. Wniosek w tej sprawie składa drogą służbową do dowódcy jednostki wojskowej, do której posiada nadany przydział kryzysowy.

Czas trwania ćwiczeń wojskowych żołnierzy NSR nie może przekraczać łącznie dziewięćdziesięciu dni w ciągu roku kalendarzowego. W przypadkach, gdy wymaga tego konieczność zapewnienia obrony lub bezpieczeństwa państwa, Rada Ministrów -w drodze rozporządzenie- może przedłużyć czas trwania ćwiczeń wojskowych o okres nie przekraczający łącznie sześciu miesięcy w ciągu roku.

Do łącznego czasu trwania ćwiczeń wojskowych nie wlicza się czasu trwania ćwiczeń wojskowych związanych z udziałem żołnierzy NSR w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, akcjami poszukiwawczymi oraz ratowania życia ludzkiego, a także ćwiczeń, na które powołanie nastąpiło w wyniku ochotniczego zgłoszenia się żołnierza NSR.

AKTY PRAWNE

 
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017r., poz. 1430 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie świadczenie pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie (Dz.U.2017r. poz. 1497). WZÓR WNIOSKU

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz. U. z 2015r. poz. 950)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie sposobu i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żółnierzami rezerwy (Dz. U. z 2015r. poz 1520)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 kwietnia 2015r. w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe ( Dz. U. z 2015r. poz.575)

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie
J.Dąbrowskiego 11
33-100 Tarnów
tel. 261138650
fax. 261138668
wku.tarnow@ron.mil.pl